Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Nuorisoasunnot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on pääkaupunkiseutu. Yhdistyksestä voidaan käyttää myös nimitystä Nasta.

2§ Yhdistyksen toiminnan tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa alle 30-vuotiaiden nuorten asunto-oloja ja kehittää nuorten elämänhallintaa.

Yhdistys tukee aatteellisesti ja organisoi nuorten omaehtoista toimintaa, jolla parannetaan asumisen laatua, vähennetään asumiskustannuksia, kehitetään asumisyhteisön toimivuutta ja kohennetaan elinolosuhteita. Tähän pyritään perustamalla rekisteröimättömiä asukastoimikuntia sekä järjestämällä erilaisia asukastapaamisia ja koulutustilaisuuksia. Tämän lisäksi yhdistys antaa itsenäiseen asumiseen liittyvää neuvontaa ja ohjausta sekä järjestää nuorisoasunnoissa asuville nuorille yhteistä vapaa-ajan toimintaa.

Yhdistys tekee valistustyötä nuorten asunto-oloja koskevissa asioissa. Se pyrkii vaikuttamaan nuorten asunto-olosuhteisiin liittyviin päätöksiin tekemällä esityksiä sekä aloitteita ja antamalla lausuntoja. Yhdistys edistää nuorille tarkoitettujen, voittoa tavoittelemattomien, asuinkiinteistöjen ja asuntojen aikaansaamista.

Yhdistys vastustaa kaikkea rasismia, kuten kielirasismia sekä pyrkii edistämään tasavertaisuutta.
Yhdistys toimii yhteistyössä julkisen sektorin palvelutuottajien, eri kansalaisjärjestöjen, yritysten ja yksityishenkilöiden kanssa nuorten itsenäistymisen edistämiseksi. Yhdistys tekee toimintaansa tunnetuksi harjoittamalla tiedostus- ja julkaisutoimintaa sekä muilla vastaavilla tavoilla.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
Toimintansa tukemiseksi voi yhdistys ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, järjestää asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä järjestää muuta vastaavaa omatoimista varainhankintaa.

Yhdistyksen tarkoitus ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille, eikä sen toiminta saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

3§ Kieli
Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

4§ Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat kuulua täysivaltaiset henkilöt, muut oikeuskelpoiset yhteisöt, säätiöt sekä rekisteröidyt yhdistykset, jotka hyväksyvät yhdistyksen toiminnan tarkoituksen ja jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseniksi.

Lisäksi yhdistykseen voi kuulua kannatusjäseninä yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä sekä julkisyhteisöjä. Kannatusjäsenillä ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen varsinaiset ja kannatusjäsenet suorittavat yhdistykselle syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenmaksu ei kuitenkaan koske jäseniä, jotka asuvat Nuorisoasuntoliitto ry:n ja/tai Alkuasunnot Oy:n asunnoissa.

5§ Yhdistyksen kokous
Yhdistyksen päättävä elin on yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokoukseen on oikeus osallistua kullakin yhdistyksen varsinaisella ja kannatusjäsenellä. Kullakin varsinaisella jäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Varsinaisia kokouksia pidetään vuoden aikana kaksi hallituksen määrääminä päivinä. Kevätkokous pidetään huhti-toukokuun aikana ja syyskokous loka-marraskuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin edellinen kokous niin päättää, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta pyytää kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten. Asia on mainittava kokouskutsussa. Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin. Jos vaaleissa pyydetään lippuäänestystä, on sellainen toteutettava. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksessä arpa ja muissa asioissa kokouksenpuheenjohtajan ääni.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
2. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
3. todetaan kokouksen laillisuus
4. käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus
5. kuullaan tilikertomus edelliseltä vuodelta ja tilintarkastajan lausunto
6. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään viikkoa ennen kokousta hallitukselle kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamat asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
2. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
3. todetaan kokouksen laillisuus
4. päätetään jäsenmaksun suuruudesta seuraavaksi vuodeksi
5. käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä hallitus seuraavalle vuodelle
7. valitaan yhdistyksen varsinainen tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa
8. käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään viikkoa ennen kokousta hallitukselle kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamat asiat.

Yhdistyksen kokous vahvistaa hallinto-ohjesäännön.

6§ Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin ja tarvittavat toimihenkilöt ja määrää heidän palkkionsa.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja muulloinkin, kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä pyytää.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Hallitus valitaan suhteellisella vaalilla. Suhteellisessa vaalissa äänestäjä voi äänestää enintään niin montaa ehdokasta kuin on valittavia. Äänestäjä merkitsee ehdokkaittensa nimet vaalilippuunsa siinä järjestyksessä, missä toivoo näiden tulevan valituksi. Jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken siten, että lipussa ensimmäisenä oleva saa yhden äänen, toisena oleva puoli ääntä, kolmantena oleva kolmasosan ääntä jne. Valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä. Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Äänestys hallituksen kokouksissa on avoin.

7§ Työvaliokunta
Työvaliokunta käsittelee henkilöstöasioita ja nopeasti vaadittavia päätöksiä. Uusien työntekijöiden rekrytoinnit hoitaa kuitenkin yhdistyksen hallitus. Työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri. Päätökset tuodaan koko hallituksen tietoon mahdollisimman nopeasti ja asia tuodaan tiedoksi seuraavan hallituksen kokoukseen.

Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi jäsentä on paikalla.

8§ Yhdistyksen nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja yhdistyksen vastaava työntekijä, aina kaksi yhdessä.

9§ Tilinpäätös ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastajan tulee kalenterivuosittain tarkastaa yhdistyksen hallinto ja tilit viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta ja antaa kirjallinen lausuntonsa yhdistyksen hallinnosta, kirjanpidosta ja varojen hoidosta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Tilintarkastajan on muinakin aikoina sitä ennalta ilmoittamatta oikeus tarkastaa yhdistyksen tilit.

10§ Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu julkaistaan paikallisesti ilmestyvässä lehdessä tai lähetetään kirjallisesti yhdistyksen jäsenille.

11§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tehdään vähintään kolme neljäsosan ( ¾ ) äänten enemmistöllä annetuista äänistä yhdistyksen kokouksessa. Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa. Kokousten välillä on oltava kuitenkin vähintään 30 päivää.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen omaisuus Nuorisoasuntoliitto ry:n käytettäväksi yhdistyksen päämäärien mukaiseen toimintaan Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla.